Školy

Všeobecné pravidlá
Projekt Krajina za školou je vhodný pre druhý stupeň základných škôl a pre stredné školy. Pokiaľ máte záujem tento projekt realizovať, ponúkame vám projektové konzultácie. Rozsah týchto konzultácií sa bude odvíjať od veľkosti produktového balíčka Krajina za školou, ktorý si objednáte. V prípade objednania všetkých súčastí balíčka za vás celý projekt vedúci k prefinancovaniu projektu napíšeme. Škola sa ale zároveň zaväzuje, že bude mať ošetrené potrebné autorské práva na historické materiály a bude schopná tieto práva postúpiť tretej strane, teda prevádzkovateľovi online nástrojov - spoločnosti Centre for Modern Education (SK), s.r.o.

Interreg
Cezhraničnú spoluprácu na projekte Krajina za školou je možné realizovať pomocou fondu Interreg IIIA. Pokiaľ ste škola zameraná na výuku jazykov alebo chcete v rámci pohraničných oblastí spolupracovať so školou zo susednej krajiny, je pre vás vhodnou variantou práve Interreg. Tento fond poskytuje dotáciu vo výške 75 % rozpočtu. Peniaze ale realizátorovi posiela až po ukončení projektu. Je teda nutné si zaistiť financie už na začiatku zamýšľaných aktivít. Celková výška rozpočtu projektu môže byť 10 000 euro. Projekt podáva sama škola, prechádza jej účtovníctvom a sama si projekt riadi a koordinuje.

ESF
Pokiaľ vaša škola nie je schopná pre projekt získať potrebnú spoluúčasť a zároveň je ochotná prísť o riadiacu funkciu v projekte, je možné zaradiť sa do väčších projektov podávaných na Európsky sociálny fond ako cieľová skupina. V tomto prípade je predkladateľom projektu nezisková organizácia a školy sú len cieľovou skupinou. Napriek tomu môžu mať školy preplatené náklady spojené s realizáciou všetkých aktivít na škole (cestovné, ubytovanie, nákup potrebného vybavenia, odmeny pedagógom). Príjemcom dotácie z ESF nesmú byť jednotlivci a subjekty z okolitých štátov.