Čo vám prinesie Krajina za školou?

Chcete so študentmi realizovať zaujímavý terénny výskum zameraný na vývoj krajiny, kultúry, histórie a architektúry?
Študenti budú pomocou historických snímok rôznych lokalít či objektov vyhľadávať identické miesta a sledovať ich vývojové zmeny. Tento osobný zážitok z terénu spracujú pomocou digitálneho fotoaparátu aj pre výukový a prezentačný materiál, v ktorom zhrnú výsledky svojho štúdia. Terénny výskum je aktívnou činnosťou - pohybovou – až športovou – mimo priestorov školy. Koordinátor projektu sa so študentmi v škole dohodne na témach, ktoré budú žiaci spracovávať a na činnostiach, ktoré budú zabezpečovať: napr. rozhovory, skenovanie, jednanie s partnermi, vyhľadávanie identických miest, písanie, systematizácia dát.

Radi by ste žiakov naučili pracovať s digitálnymi technológiami?
V rámci projektu budú študenti používať počítače, fotoaparáty, videokamery, scannery, digitálne diktafóny, grafické programy, webové administrátorské rozhrania. Pripravia sa tak na štandardnú činnosť v rámci akéhokoľvek iného projektu - školského, ako aj pracovného.

Chcete realizovať naozajstnú medzipredmetovú výuku?
Realizácia projektu a vytvorené výukové moduly súvisia s predmetmi: dejepis, zemepis, prírodopis, biológia, občianska náuka, základy spoločenských vied, informatika a slovenský jazyk.

Chcete naučiť študentov pracovať v tíme, získavať partnerov a zdieľať zodpovednosť?
Projekt Krajina za školou je koncipovaný ako skupina aktivít, ktoré sú v plnej miere realizovateľné samotnými študentmi. Metodológia a eLearningový kurz ukážu učiteľovi, ako študentov pre túto samostatnú činnosť vhodne motivovať. Študenti sami by mali pochopiť fungovanie pracovného tímu a naučit sa kooperovať.

Chcete sa podieľať na vzniku eLearningového servera Krajina za školou pre potreby medzipredmetovej výuky?
Výsledky svojej práce budete môcť nahrať na stránky Krajiny za školou formou školského projektu, ktorý bude prístupný všetkým ďalším školám pre potreby výuky. Rovnako tak i vy budete môcť vo výuke využiť projekty ďalších škôl. Na webových stránkach www.krajinazaskolou.sk budete mať možnosť vyhľadať informácie o rôznych lokalitách a prehliadnuť si základnú premenu týchto miest v 20. storočí. Priblížite tak študentom život minulých generácií a zmeny životného prostredia. V rámci webu môžu žiaci komunikovať s ďalšími návštevníkmi stránok alebo s autormi iných projektov na školách.

Chcete motivovať žiakov k nadviazaniu bližšieho vzťahu ku kultúrnej histórii?
Cieľom projektu Krajina za školou je podporiť vytváranie postojov žiakov k svojmu životnému prostrediu, vytváraniu hodnotového rebríčka. Projekt významne presahuje do oblasti celoživotného vzdelávania - téme tradícií a životného prostredia sa žiaci môžu venovať i naďalej vo svojom voľnom čase. Zberom etnografického materiálu, komplexnou digitalizáciou a archiváciou dát, realizáciou rozhovorov a terénnym výskumom študenti získajú konkrétne znalosti o svojom regióne, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť vývoj a problematiku života v lokalite. Zapojením verejnosti do realizácie projektu zaistíme rozšírenie záberu projektu mimo školy.

Aké ďalšie benefity vám projekt Krajina za školou prinesie?
Pokiaľ budete zapojení do projektu financovaného z prostriedkov EÚ alebo MŠ SR, môžete na nákup digitálnych technológií získať potrebné finančné prostriedky. Koordinátor projektu na vašej škole bude mať čas strávený prípravou a realizáciou projektu preplatený. Škola získa prostriedky na dopravu a ubytovanie výskumného tímu v prípade viacdenných a výmenných pobytov. Škola môže tiež poslať až 15 pedagogógov na školenie o technológiách a metodike projektu, ktoré sa uskutoční vždy priamo na škole, ktorá projekt realizuje.

Čo je súčasťou produktového balíčka Krajina za školou?

 • eLearningový kurz
  Ako súčasť projektu získate eLearningový kurz, ktorý vás podrobne pripraví na úspešné realizovanie všetkých častí projektu. Spoločným cieľom poskytovateľov tejto výukovej metódy a učiteľov je, aby popisované činnosti realizovali samotní žiaci. Preto je potrebné žiakov efektívne viesť a motivovať. S týmto vám pomôže náš kurz založený na technológii simulačného coachingu.
 • Metodika
  Súčasťou balíčka bude itlačená verzia metodiky, ktorá veľmi podrobne oboznamuje so všetkými krokmi a nástrahami projektu.
 • Grafický program
  Aby ste mohli dvojice fotografií pripraviť na kvalitné prelínanie snímok, budete k tomu potrebovať grafický nástroj. V rámci balíčka produktov získate licenciu programu Zoner Photo Studio 8 Professional. Tu môžete snímky pripraviť na prelínanie, farebne tónovať, meniť veľkosť a tiež ďalej upraviť.
 • Výstava
  Z materiálov, ktoré pripravia študenti vašej školy, vám vyrobíme samostojacu, mobilnú, ľahkú a nerozbitnú výstavu, s ktorou sa môžete prezentovať široko - ďaleko. Môžete spojiť viac výstav rôznych škôl a pripraviť tak pre verejnosť zaujímavú inštaláciu.
 • Kniha
  Z rovnakých materiálov, z akých vznikne výstava, budeme pripravovať každý rok tzv. ročenku - knihu, ktorá bude spájať výsledky výskumu škôl v danom školskom roku. V tejto ročenke budú zahrnuté vaše snímky a texty.

Ako sa môžete zapojiť do projektu Krajina za školou?
Pokiaľ vás projekt Krajina za školou zaujal a chceli by ste ho na svojej škole otestovať, stačí, keď sa nám ozvete (kontaktné údaje nájdete pod záložkou Kontakty).

Projekt je možné financovať z prostriedkov Európskej únie (SOP ĽZ, Interreg IIIa).