Ciele projektu

Všeobecné zhrnutie :
Projekt Krajina za školou pomáha u žiakov rozvíjať kľúčové kompetencie. Podporuje tímovú prácu, využívanie moderných informačných technológií, vznik transgeneračných vzťahov a vychováva k aktívnemu občianstvu. Vzhľadom k prioritám Európskej únie projekt podporuje miestne iniciatívy, prispieva k rovnakým príležitostiam obyvateľov miest a obcí, podporuje starostlivosť o kultúrne a krajinné dedičstvo, sprostredkováva študentom prácu s informačnými technológiami a v neposlednej rade prispieva k napĺňaniu zásad trvalo udržateľného rozvoja.

Konkrétne ciele :
Pomáhať rozvoju kľúčových kompetencií na základných školách
Projekt predstavuje dostatočne široký a reprezentatívny príklad projektového vyučovania, slúžiaceho ako nástroj dosiahnutia kľúčových kompetencií.
Ponúknuť odbornej verejnosti školenie pre pedagogických pracovníkov
Na začiatku spolupráce školy s poskytovateľom projektu bude zabezpečené školenie o technológiách a metódach projektu. Koordinátor projektu na škole a ďalší pedagogickí pracovníci by tak mali získať užitočné informácie o realizácii projektového vyučovania.
Realizovať pre študentov zaujímavý terénny výskum zameraný na vývoj krajiny, kultúry, histórie a architektúry
Terénny výskum je aktívnou pohybovou až športovou činnosťou mimo priestorov školy. Koordinátor projektu sa so študentmi na škole dohodne na témach, ktoré budú žiaci spracovávať. V prípade spracovania viacerých tém je možné študentov rozdeliť do viacerých tímov. Ďalšou možnosťou je rozdeliť ich podľa typu činnosti – rozhovory, skenovanie, písanie, systematizácia dát. Študenti budú podľa historických snímok rôznych lokalít či objektov vyhľadávať identické miesta a sledovať ich vývojové zmeny. Tento osobný zážitok z terénu spracujú pomocou digitálneho fotoaparátu tiež pre výukový a prezentačný materiál, v ktorom zhrnú výsledky svojho štúdia.
Umožniť prácu s digitálnymi technológiami
V rámci projektu budú študenti používať počítače, fotoaparáty, videokamery, scannery, digitálne diktafóny, grafické programy, webové administrátorské rozhrania. Všetky tieto činnosti budú môcť študenti realizovať a pripraviť sa tak na štandardnú činnosť v rámci akéhokoľvek iného projektu - tak školského, ako i pracovného.
Prevádzkovať eLearningový server Krajina za školou pre potreby medzipredmetovej výuky
Vytvoriť databázu projektov škôl, ktoré sa budú zaoberať mapovaním zmien v kultúre a krajine SR. Celé administrátorské prostredie bude podobné počítačovej hre. Hlavným dôvodom bude vzbudiť záujem študentov o tento typ prezentácie. Všetky školy v SR budú môcť takto vytvorené učebné materiály využívať vo výuke a testovať ich.
Vytvoriť pre každú školu propagačnú výstavu a knihu
Tieto výstupy získa každá škola, študenti takto môžu prezentovať svoju prácu, čo im pomôže formulovať svoje postoje. Súčasťou prezentácie výsledkov projektu bude i vlastivedná prechádzka a prezentácie projektu v miestnej tlači.
Motivovať žiakov k nadviazaniu užšieho vzťahu ku kultúrnej histórii
Cieľom projektu je podporiť vytváranie postojov žiakov k ich životnému prostrediu, vytváraniu hodnotového rebríčka. Projekt významne zasahuje do oblasti celoživotného vzdelávania - žiaci sa mu budú môcť venovať i naďalej vo svojom voľnom čase. Prostredníctvom projektu Krajina za školou chceme pomôcť žiakom získať hlbší vzťah k svojmu okoliu. Zberom etnografického materiálu, komplexnou digitalizáciou a archiváciou dát, realizáciou rozhovorov a terénnym výskumom študenti získajú konkrétne znalosti o vývoji svojho regiónu, ktoré im pomôžu lepšie pochopiť vývoj a problematiku života v lokalite. Zapojením širokej verejnosti do všetkých krokov realizácie projektu zaistíme významné rozšírenie zámeru projektu mimo školy. Dúfame, že toto spojenie s regiónom pomôže získať mladých ľudi k zveľaďovaniu oblasti, v ktorej žijú.